Er du forberedt på det verste?

Er du forberedt på å takle en krise ? Har virksomheten din gjort nødvendig risikovurdering for å redusere sjansen for at en krise skal oppstå generelt, og er den rigget til å håndtere krisen vi nå er på vei inn i?

I vår bransje snakker vi som regel om krisehåndtering når det oppstår en alvorlig hendelse i organisasjonen og det kreves ekstraordinær ledelse og innsats. Men vi lever i en tid hvor temaet krisehåndtering omgir oss alle og har blitt en del av det daglige. Pandemi og krig i Europa vil påvirke de fleste av oss og er en påminnelse om at krisehåndtering må være på agendaen til enhver tid. Konsekvensene av det vi ser nå aner vi ikke, men sikkert er det at det vil bli utfordringer for mange,  – både på kort- og lang sikt. Kostnadene kan bli omfattende, både direkte, indirekte og immaterielle.

Når er det krise? Grensegangen mellom det vi kaller «en uønsket hendelse» og «krise» er vanskelig å trekke helt presist, men en krise kjennetegnes ofte av:

  • Er unike, sjeldne, uforutsette eller dårlig administrerte hendelser som skaper uvanlige utfordringer for organisasjonen.
  • Vanskelig lar seg håndtere av forhåndsproduserte rutiner.
  • Kan oppstå uten forvarsel, innen kort tid eller som et resultat av at en uønsket hendelse ikke har blitt håndtert eller har eskalert og gitt bedriften umiddelbare strategiske skader.
  • Kan også oppstå dersom latente problemer med stort skadepotensiale for organisasjonens omdømme, eksponeres.
  • Må håndteres umiddelbart, og at man kan være nødt til å jobbe over lengre tid for å minimere skadeomfanget.
  • Er forstyrrende og påvirker hele eller store deler av organisasjonen. En krise overstyrer geografiske, organisatoriske og sektorielle grenser

 

Enhver krise eller alvorlig uønsket hendelse som rammer en virksomhet kan potensielt ha alvorlige konsekvenser. Det er derfor helt vesentlig at virksomheten som blir utsatt, håndterer denne på en effektiv måte, slik at skadeomfanget blir så lite som mulig.

Behovet for å utarbeide en kriseplan bør derfor stå sentralt for alle virksomheter.
Formålet med en kriseplan er å etablere retningslinjer for håndtering av krisen og hvordan man skal kommunisere effektivt med interne og eksterne interessenter.
Selve krisehåndteringen deles gjerne inn i tre nivåer:

 

  •  Taktisk nivå: Begrense skade “her og nå”.
  • Operasjonelt nivå: Planlegger, iverksetter, koordinerer og holder oversikt over de tiltakene som er nødvendige.
  • Strategisk nivå: Ivaretar virksomhetens langsiktige interesser og begrenser de negative konsekvensene hendelsen kan medføre.

 

De færreste går rundt og venter at en krise skal oppstå. Vi tror ikke at en krise skal ramme oss, men i jobben med krisehåndtering må vi rett og slett skru opp for fantasien og se for oss alle slags skrekkscenarier, ulike versjoner av «hva er det verste som kan skje?», og legge en plan for å håndtere det – det vi altså kaller risikovurdering i styringssystemet for virksomheten.

Enten det skyldes en pandemi, krig, et dataangrep, miljøforurensning eller en annen uønsket hendelse, forventer arbeidstakerne og omgivelsene at virksomheten er forberedt på å håndtere situasjonen. Utover de direkte negative konsekvensene av en uønsket hendelse, kan virksomheten møte like kraftige indirekte konsekvenser i form av negativ medieoppmerksomhet og omdømmetap. Derimot kan en godt håndtert krise både styrke ledelsens tillit og virksomhetens posisjon i markedet. Kriseledelse har derfor blitt en sentral ferdighet hos ledere i dagens virksomheter.

 

Er din virksomhet forberedt og har den riktig kompetanse?

Den «billigste» måten å håndtere en krise eller alvorlig uønsket hendelse, er å være forberedt gjennom å identifisere mulige risikoscenarioer, vurdere skadepotensialet, identifisere preventive tiltak og trene organisasjonen for å både unngå at situasjonen oppstår og kunne håndtere den hvis den likevel oppstår.

Vår erfaring er at alle virksomheter har et forbedringspotensiale – stort eller lite. Dette er et arbeide som pågår kontinuerlig for å sikre at man er best mulig forberedt på en uønsket hendelse. Men det inneholder også perioder hvor vi tar kvantesprang og hvor vi rett og slett løfter organisasjonen til et høyere nivå.

 

Vi leverer ledelse som en tjeneste til bedrifter som ønsker å styrke sin posisjon, for eksempel ved gjennomgang av styringssystemet, risiko- og konsekvensvurdering og identifisering og iverksettelse av risikoreduserende tiltak.

Har det først oppstått en uønsket situasjon, er det veldig ofte behov for kompetanse eller kapasitet som virksomheten ikke har internt. Dette gjelder både i en umiddelbar situasjon, men også kapasiteter på noe lengre sikt.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke verdier det kan ha for din virksomhet.

 

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com/90032331

Følg oss også på LinkedIn

Motta vårt nyhetsbrev