Er du forberedt på det verste?

Er du forberedt på å takle en krise ? Har virksomheten din gjort nødvendig risikovurdering for å redusere sjansen for at en krise skal oppstå generelt, og er den rigget til å håndtere krisen vi nå er på vei inn i?

I vår bransje snakker vi som regel om krisehåndtering når det oppstår en alvorlig hendelse i organisasjonen og det kreves ekstraordinær ledelse og innsats. Men vi lever i en tid hvor temaet krisehåndtering omgir oss alle og har blitt en del av det daglige. Pandemi og krig i Europa vil påvirke de fleste av oss og er en påminnelse om at krisehåndtering må være på agendaen til enhver tid. Konsekvensene av det vi ser nå aner vi ikke, men sikkert er det at det vil bli utfordringer for mange,  – både på kort- og lang sikt. Kostnadene kan bli omfattende, både direkte, indirekte og immaterielle.

Når er det krise? Grensegangen mellom det vi kaller «en uønsket hendelse» og «krise» er vanskelig å trekke helt presist, men en krise kjennetegnes ofte av:

 • Er unike, sjeldne, uforutsette eller dårlig administrerte hendelser som skaper uvanlige utfordringer for organisasjonen.
 • Vanskelig lar seg håndtere av forhåndsproduserte rutiner.
 • Kan oppstå uten forvarsel, innen kort tid eller som et resultat av at en uønsket hendelse ikke har blitt håndtert eller har eskalert og gitt bedriften umiddelbare strategiske skader.
 • Kan også oppstå dersom latente problemer med stort skadepotensiale for organisasjonens omdømme, eksponeres.
 • Må håndteres umiddelbart, og at man kan være nødt til å jobbe over lengre tid for å minimere skadeomfanget.
 • Er forstyrrende og påvirker hele eller store deler av organisasjonen. En krise overstyrer geografiske, organisatoriske og sektorielle grenser

 

Enhver krise eller alvorlig uønsket hendelse som rammer en virksomhet kan potensielt ha alvorlige konsekvenser. Det er derfor helt vesentlig at virksomheten som blir utsatt, håndterer denne på en effektiv måte, slik at skadeomfanget blir så lite som mulig.

Behovet for å utarbeide en kriseplan bør derfor stå sentralt for alle virksomheter.
Formålet med en kriseplan er å etablere retningslinjer for håndtering av krisen og hvordan man skal kommunisere effektivt med interne og eksterne interessenter.
Selve krisehåndteringen deles gjerne inn i tre nivåer:

 

 •  Taktisk nivå: Begrense skade “her og nå”.
 • Operasjonelt nivå: Planlegger, iverksetter, koordinerer og holder oversikt over de tiltakene som er nødvendige.
 • Strategisk nivå: Ivaretar virksomhetens langsiktige interesser og begrenser de negative konsekvensene hendelsen kan medføre.

 

De færreste går rundt og venter at en krise skal oppstå. Vi tror ikke at en krise skal ramme oss, men i jobben med krisehåndtering må vi rett og slett skru opp for fantasien og se for oss alle slags skrekkscenarier, ulike versjoner av «hva er det verste som kan skje?», og legge en plan for å håndtere det – det vi altså kaller risikovurdering i styringssystemet for virksomheten.

Enten det skyldes en pandemi, krig, et dataangrep, miljøforurensning eller en annen uønsket hendelse, forventer arbeidstakerne og omgivelsene at virksomheten er forberedt på å håndtere situasjonen. Utover de direkte negative konsekvensene av en uønsket hendelse, kan virksomheten møte like kraftige indirekte konsekvenser i form av negativ medieoppmerksomhet og omdømmetap. Derimot kan en godt håndtert krise både styrke ledelsens tillit og virksomhetens posisjon i markedet. Kriseledelse har derfor blitt en sentral ferdighet hos ledere i dagens virksomheter.

 

Er din virksomhet forberedt og har den riktig kompetanse?

Den «billigste» måten å håndtere en krise eller alvorlig uønsket hendelse, er å være forberedt gjennom å identifisere mulige risikoscenarioer, vurdere skadepotensialet, identifisere preventive tiltak og trene organisasjonen for å både unngå at situasjonen oppstår og kunne håndtere den hvis den likevel oppstår.

Vår erfaring er at alle virksomheter har et forbedringspotensiale – stort eller lite. Dette er et arbeide som pågår kontinuerlig for å sikre at man er best mulig forberedt på en uønsket hendelse. Men det inneholder også perioder hvor vi tar kvantesprang og hvor vi rett og slett løfter organisasjonen til et høyere nivå.

 

Vi leverer ledelse som en tjeneste til bedrifter som ønsker å styrke sin posisjon, for eksempel ved gjennomgang av styringssystemet, risiko- og konsekvensvurdering og identifisering og iverksettelse av risikoreduserende tiltak.

Har det først oppstått en uønsket situasjon, er det veldig ofte behov for kompetanse eller kapasitet som virksomheten ikke har internt. Dette gjelder både i en umiddelbar situasjon, men også kapasiteter på noe lengre sikt.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke verdier det kan ha for din virksomhet.

 

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com/90032331

Følg oss også på LinkedIn

Motta vårt nyhetsbrev

Den sterke ledergruppen – her er de viktige ingrediensene

Bli klokere på hvilke, og hvorfor de er uunnværlige både for deg som leder, ditt lederteam og resten av organisasjonen.

 

Et lederteam vil i beste fall fungere som en sterk og sammensveiset enhet. I verste fall som en gruppe som er opptatt av innbyrdes konkurranse og primært søkelys på sitt eget. Mange virksomheter befinner seg et sted imellom.

Det kan være mange grunner til at en ledergruppe ikke fungerer optimalt, eksempelvis; silotenkning, forskjellige dagsordener, intern konkurranse, uproduktive dynamikker og ulik personlighet. Uansett årsak; det er både ineffektivt, utrivelig og dyrt når ledergruppen ikke er i harmoni. 

Sterke lederteam har omvendt en enorm verdi og smitter positivt på hele organisasjonen og bidrar til: Read more

– Interimlederyrket krever handlekraft

Konkret oppgave, høy kompetanse og begrenset tid, gav nødvendige endringer og høy verdi. Her er en interimleders historie.

 

Vi har hatt en prat med Jon-Erlend Alstad som nå har avsluttet sitt to års engasjement. De første ni månedene hos Lian Vinduer AS, og resten av tiden i morselskapet Dovista Norge AS. Etter at målet var nådd, sluttet han.

– Da var tiden kommet for andre krefter med annen kompetanse å overta, sier Alstad.

 

Et interimlederoppdrag er vanligvis kortere enn Alstads, men mandatet ble vesentlig utvidet underveis, og oppdragsgivere ønsket ham utover den først avtalte perioden.

 

Oppdragsgiver sto overfor en stor omstruktureringsprosess, og ønsket å engasjere en interimleder med et tydelig mandat. Incepto Executive AS fikk oppdraget med å finne den rette kandidaten, og Jon-Erlend Alstad kom i kontakt med Incepto Executive  da oppdraget ble lyst ut. Det ser ut til at det for oppdragsgiver var en lykke at det ble slik. – oppdraget er utført og den ledelsen som blir ansatt nå har en helt annen profil enn det de trodde de trengte for to år siden.

 

Alstad er interimelder fordi han drives av å hjelpe bedrifter i omstillingsprosesser, skape verdier for kundene og å hjelpe dem med konkrete utfordringer i en periode. Dette er helt sammenfallende med det vi i Incepto Executive ønsker å stå for, og tilby våre kunder. Vi fant hverandre der.

 

– Som interimleder står man skikkelig i stormen til tider og da må man stå støtt. Jeg ville aldri kunne gjort den jobben jeg akkurat er ferdig med om jeg hadde vært midt i 30 årene, sier han.

En interimelder ha en god ballast.

 

Jon-Erlend Alstad har lang erfaring som leder både i Norge og i utlandet. Han har jobbet med mange merkevarebedrifter og vært med i mange opp- og nedturer.  Som interimleder ønsker han å dele den erfaringen og kunnskapen han har fått gjennom tidligere jobber med virksomheter som trenger dette for å komme seg videre på sin reise.

 

Alstad har så definitivt levert på oppgaven han ble satt til å gjøre, noe som har bidratt til at kunden nå kan gå videre og bygge på de verdiene som er blitt skapt i den perioden de har hatt interimlederen på plass.  Jon-Erlend har vært helt tydelig på at nå går virksomheten over i en annen fase, og at det da trengs personer med annen type kompetanse enn hans. I forhold til da han kom inn i selskapet, er nå styret mye bedre rustet til å ansette daglig leder – nå kan de være mye mer presis på hva de trenger.  Interimlederen kan bidra også i denne prosessen, og også som en sparringpartner i en overgangsfase.

 

Vi spør hvorfor Jon-Erlend Alstad er Interimleder. Kort oppsummert svarer han at han:

 • drives av å kunne bruke erfaringen min
 • vil jobbe med noe som har et utgangspunkt og et veldefinert mål
 • vil jobbe med daglig ledelse og omstrukturering
 • vil skape verdier for kundene som de kan jobbe videre med
 • ikke lenger ønsker å være ansatt
 • ønsker friheten dette medfører

 

En omstillingsprosess fører ofte med seg tunge beslutninger med konsekvenser for enkeltpersoner. Dette er ikke gøy, men erfaringen til interimelderen gjør at det kan gjøres på en så god måte som mulig. For oppdragsgiveren kan det være en lettelse å få hjelp.

 

En interimleder er et friskt pust utenfra. Han eller hun er opptatt av å finne gode løsninger og er fri for kulturelle bindinger i selskapet. Jon-Erlend er svært opptatt av at selv om han ikke bør la seg spise opp av kulturen i selskapet, er det viktig å skape tillit og troverdighet for å kunne gjøre en god jobb. I den siste jobben han hadde, brukte han veldig mye tid til å snakke med alle ansatte. Han sier det er helt essensielt at han lytter og forstår, for å skape den nødvendige tilliten og forståelsen for oppgaven som skal løses. Når man skal bygge noe nytt gir det som regel konsekvenser for den eksisterende organisasjonen. Får du ikke de ansatte med deg i en omstruktureringsprosess, blir det ingen, sier han.

En interimelder er slik Jon-Erlend ser det – ikke «et navn i en boks» på et organisasjonskart. Han ser seg selv som en utenfra som ser ting i et annet lys, og som ofte trigger nødvendig endring. Da kommer mange faktorer i bevegelse og man må ha tillit, styrke og ballast nok til å stå i det å gjennomføre oppgaven.

-Til syvende og sist så handler det om å lede mennesker og å få folk til å gå i takt, sier han.

En interimleders hverdag er fokusert på målet og arbeidsdagen blir ofte godt over 100%.

 

I en omstruktureringsprosess kan det også være behov for ytterligere spesiell kompetanse. Det kan vise seg at fagpersoner på HR, økonomi, markedsføring etc trengs. Alt dette kan en interimleder avdekke behovet for, initiere og ta ansvaret for at kommer på plass.

 

– Er ikke interimeldelse en ganske ensom jobb?

– Jo det er det, sier han.

– Veldig ensom til tider og veldig intenst når det står på. Det er behov for å ha noen å lufte tanker og sparre med fra tid til annen. Da er det bra med dyktige personer som Rolf Svendsen i Incepto Executive. Han og jeg hadde mange gode samtaler på telefon.  Det er bra å ha en å diskutere med, sier Jon-Erlend.

De som initierer oppdraget har en viktig rolle her.

 

Jeg hadde to veldig fine år hos min oppdragsgiver, sier Alstad. Neste drømmejobb er en virksomhet med ønske om å skape noe nytt, med behov for endring og gjerne da med et internasjonalt perspektiv. Han vil bruke kompetansen sin til å hjelpe de som har behov for akkurat sånne som han. Både han og vi tror flere og flere vil måtte stå i endringsprosesser for å overleve fremover. En interimleder bidrar i gjennomføringen og skaper en plattform for videre drift.

 

Når man først har valgt å være interimleder skal det ikke stå på hans eller hennes motivasjon og ståpåviljen når en «match» med en oppdragsgiver kommer. Interimlederyrket krever handlekraft og er ikke en 8-16 jobb i den perioden det står på! Det at man er inne for en definert periode med et konkret mål for øyet, gjør at oppdragsgiver kommer raskt og effektivt videre på egen kjøl.

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

Motta vårt nyhetsbrev

 

Read more

Hva gjør Interimledelse unikt?

– Det handler om å skape uvurderlige verdier som blir igjen i din virksomhet.

 

Interimledelse defineres ofte som en midlertidig leder som leies inn for å erstatte noen i virksomhetens ledelse ved akutte situasjoner eller for å fylle et midlertidig behov i ledelsen. Interimledelse og Management for hire brukes i mange tilfeller om hverandre. Det er ikke feil, men Interimledelse er en form for management for hire og er etter vår vurdering unikt på vesentlige områder. Management for hire er beskrivende i seg selv og er vel mer et samlebegrep for noe som leies inn. En konsulent eller en «freelancer» kan også erstatte noen i en periode og således også være management for hire.

Så hva er det som gjør at Interimledelse utmerker seg? Vi har gjort en markedsundersøkelse og erfarer at det er delvis lav kunnskap om begrepet interimledelse, og da først og fremst hva som skiller denne profesjonen fra annen midlertidig ledelse.

Management for hire er for oss en person eller en gruppe med ledererfaring som leies inn i virksomheter som en tjeneste. Avhengig av hva utfordringen til oppdragsgiver er, leies en kompetent person på området eller en gruppe personer inn for å løse et definert problem. I mange tilfeller snakkes det om å «holde skuta» på stø kurs. Det behøver selvsagt ikke være noen motsetning, men en interimleder er en topp kandidat som har erfaring og kompetanse til å påta seg store og komplekse oppgaver. I tillegg til at han eller hun har en offensiv innstilling til oppgaven. Interimledelse er en profesjon som spesielle personer bevisst har påtatt seg fordi det av flere grunner passer han eller henne godt. En interimleder har en egen motivasjon for å hjelpe kundene sine i kritiske situasjoner, og for å stå på for å hjelpe kunden ut av en krise eller inn i en ny tid. En interimleder elsker utfordringer, liker å stå på godt over 100% i perioder og så heller ha pauser til andre ting i livet i andre perioder.

Hvilke situasjoner kan utløse et behov for en interimleder
– Toppleder slutter brått
– Sykdom og permisjoner
– Noe gjør at man må snu seg raskt
– En krise oppstår
– Man er i, eller vil sette i gang en omstrukturerings/endringsprosess og trenger en drivende kraft
– Midlertidig kompetansebehov
– Man søker et friskt pust/en sparringspartner i en periode.

 

På spørsmål fra oss til kundene, hva en interimleder betyr for dem, kommer følgende frem:
• Toppledelse utenfra for en periode
• En høyre hånd for ledelsen og styret
• Ressurs til å bidra i en omstillingsprosess eller fylle et hull som oppstår
• En unik ressurs som skaper merverdi/redder verdier og som blir igjen i selskapet
• Bidra til at selskapet overlever
• Løse komplekse problemstillinger vi selv ikke klarer
• Topp folk som ser ting på en annen måte
• En som kan se utenifra og inn, og som gir oss en påkrevet dytt i en ny retning

 

En konsulent er en ressurs som ofte bidrar på ett bestemt område, fordi han eller hun har en fagkompetanse oppdragsgiver trenger i en periode. De analyserer situasjonen, kommer med forslag til tiltak og gir gode råd. Ofte er arbeidet basert på konsulentselskapets måte å jobbe på. En av de vi har snakket med sier det slik: «En interimleder skaper verdier som blir igjen hos oss, en konsulent gir oss råd ut fra deres ståsted og da det er opp til oss hva vi klarer å skape og ta med oss videre av læring»

Undersøkelsen vår viser at ledelsen/styret i store selskaper i mange tilfeller ser seg om etter interne krefter som kan trå inn i en stilling midlertidig når behov oppstår. Det kan være komfortabelt og oppleves tryggest – og kanskje passer det inn i en successionplan, men det er ikke sikkert. Vi anbefaler å benytte anledningen til å få inn en som er profesjonell og som kan ta utfordringer på strak arm og har lang erfaring i å hoppe inn i andres stillinger. Det kan være en fin anledning til å få et frisk pust utenfra og få inn en som kan ta skikkelig tak.

 

En Interimleder har:
• Relevant erfaring og har gjort det mange ganger før
• Setter høye krav til seg selv
• Høyt fokus på å levere og dokumentere ønskede og avtalte resultater – og ofte mer enn det

I vår intervjurunde ba vi noen interimledere om å beskrive seg selv og profesjonen – hva slags folk er det;

• Stiller med blanke ark og ser problemstillingen utenfra
• Ingen egen «politisk agenda» – kun opptatt av å levere gode resultater
• Høy gjennomføringsevne, rastløs og effektiv
• En «surviver»
• Selvstendig
• Den gode kommunikator
• Er glad i utfordringer
• Har erfaring på mange områder som kommer oppdragsgiver til gode
• Fokus på å skape verdier som legges igjen i selskapet
• En som er svært dedikert til oppgaven fordi han/hun primært ønsker dette som yrkesprofesjon med de fordeler og ulemper det gir

Vi erfarer at en interimleder også blir brukt som en sparringspartner til oppdragsgiver etter at oppdraget er utført. Noen ganger er en interimleder ønsket videre som ansatt i selskapet. Det er ikke vår primæroppgave å fylle faste ledige stillinger, men innser at blir det en god match for begge parter, så stiller vi oss selvsagt bak det. Vår drivkraft og misjon er å bidra til å skape verdier for kundene våre – verdier som de bringer med seg videre.

Vi har høye krav til treffsikkerhet (rett person) og kvalitet i leveransene våre, og stiller derfor store krav til vedkommende som blir valgt til et konkret oppdrag. Om det skulle vise seg å ikke være en god match så må en ny ressurs inn, men det har vi ikke opplevd. God forventningsstyring er viktig. Vi i Incepto Executive Interim er opptatt av tydelig kravspesifikasjon, måldefinisjon og evaluering underveis og i etterkant.

Det skal være trygt og utviklende å engasjere en interimleder.

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn

Motta vårt nyhetsbrev

Lei en leder

Å leie en leder høres i utgangspunktet ut som et paradoks. En leder må vel være godt kjent med flokken han eller hun leder for å vite hvordan lederskapet skal utføres? Eller er ikke det nødvendig?

Både og. En leder kan se seg blind på mulighetene som finnes i organisasjonen. For å få til en forandring, kan det ofte være lettere å bruke en leder utenfra som kan komme inn med et nytt blikk på strukturen.

Interimledelse, som er en form for midlertidig ledelse, er kommet for å bli. Stadig flere bedrifter ser nytten av å ha denne muligheten, enten om de i en periode plutselig står uten en leder, eller fordi de ønsker hjelp med en prosess. Da vil man raskt få riktig person på plass, uten at det blir forhastet ansettelse av en ny leder.

Incepto Executive Interim har tilgang på mange interimledere innen ulike fagområder. Tør du å stå uten et sikkerhetsnett, dersom et akutt behov for leder oppstår? Vi tar gjerne en prat med deg for å sikre bedriften din mot det uforutsette!

 

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

Motta vårt nyhetsbrev

Interimleder

Slik leder interimlederen bedriften på rett vei

Verdens yngste statsminister, finske Sanna Marin, forholder seg ikke til at hun er mindre egnet til å lede et land fordi hun kun er 36 år gammel. – Jeg fokuserer på oppgaven min, ikke alderen, sier hun til de kritiske røstene. Smart fokus. Det er evnen til å løse oppgaven det handler om.

En statsminister er på samme måte som en interimleder, kun satt til oppgaven i en tidsavgrenset periode. Kravene fra folket er ulikt. Noen ganger tiltrer en statsminister posten med et folkekrav om endring. Andre ganger er det for å holde en stabil kurs. For Sanna Marin ble det å styre i en koronapandemi og alt det medfører.

Vi skal ikke si at en statsminister og en interimleder har samme jobb. Da er det heller mer nærliggende å sammenligne interimlederen med en lege som undersøker sin pasient. Legen, som interimleder, har ett mål for øyet – å avdekke en diagnose og finne en kur. Jo flere pasienter legen har hatt med samme symptomer, jo raskere går det å finne feilen og behandlingen. En interimleder som har erfaring fra mange bedrifter, vil raskt finne ut hvordan oppdraget skal løses.

 

Når interimlederen kommer til en bedrift, har allerede interimfirmaet gitt interimlederen en grundig beskrivelse av oppdraget. På den måten kan bedriften være trygg på at de får en høyst kvalifisert person til å gå løs på oppgaven. Allerede fra dag én starter interimlederen med å kartlegge situasjonen innad i bedriften og skaffer seg en dypere forståelse for hva som må gjøres, hvor utfordringene ligger og hvordan dette kan løses.

Deretter setter interimlederen organisasjonen i gang med arbeidet for å løse utfordringene som er tegnet ut. Når oppdraget nærmer seg slutten, og oppdraget går over i exit-fasen, gjør interimlederen en vurdering sammen med oppdragsgiver for å se om målsettingen er oppnådd. Kunnskapene blir overført til bedriften, opplæring blir gitt og viktige nøkkelpersoner blir instruert til å drifte prosessen videre. Er det behov for det, kan interimlederen fortsette som en slags rådgiver i prosessen videre for å sikre at målet blir nådd.

Dette er grunnen til at mange ønsker en interimleder i stedet for en konsulent. Når interimfirmaet hjelper med å finne akkurat den rette ekspertisen til det eksakte behovet bedriften har, er sannsynligheten større for at bedriften får den rette kompetansen inn.  Risikoen ved å investere i en interimleder er derfor mindre enn ved å finne en konsulent som kanskje har mindre erfaring med akkurat denne problemstillingen.

 

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

 

 

 

 

 

Et arbeidsliv i endring kan være gull for interimledere

Når bedriftene har kommet seg ut av korona-karantenene og folk igjen kan være fysisk tilstede på kontoret, er det ikke sikkert at alt er som før. Det som har blitt satt på hold under unntakstilstanden, kan nå bli realisert. Kanskje er det tid for en endring?

 

Tilbake til normalen eller ut i det ukjente terrenget? Hvor trives du best? Folk har ulike behov etter 18 måneder med nedstenging og hjemmekontor. Noen kan ikke få plassert kaffekoppen sin fort nok  på kontorpulten i det åpne kontorfellesskapet, mens andre har fått tid til å se jobben sin i et nytt lys – og er klar for et skifte. Jobbmarkedet ser ut til å røre på seg igjen. Nye roller må fylles. Nye titler dukker opp. Et midlertidig lederskap kan kanskje være det smarteste? Både for bedriften og for ledertypen som stadig søker nye utfordringer.

 

Interimlederens tid er kanskje nå. I en tid hvor ordet endring er sterkt knyttet til både klimapolitikk og næringsliv, kan interimlederen være en viktig og riktig ressurs å få inn i bedriften. En midlertidig leder kan være den riktige veien å gå for å finne ut hva slags lederegenskaper bedriften trenger i en ny tid. Men også for å sette i gang gode prosesser for å endre kurs.  Interimlederen tør å gjøre tydelige, tøffe og rasjonelle valg som skaper den utviklingen, resultatene, samarbeidsklimaet og endringen oppdragsgiveren har drømt om.

 

Det som gjør interimledelse attraktivt for en bedrift, er at man får det beste fra to verdener. I en og samme person får du på samme tid en seniors ledererfaring og en ekstern konsulents objektivitet. Som baner vei i første del av løpet, før stafettpinnen gis videre til lederen som blir permanent ansatt.

Incepto Executive hjelper deg og bedriften din med å finne den riktige interimlederen, enten det er for å erstatte en CFO for en periode før ansettelse av ny, eller om målet er å finne ut hvordan bedriften kan gjøre det bedre.

 

Noen ganger kan det være den ene personen utenfra som gjør den store forskjellen for å motivere til endring:

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

 

 

 

5 gode grunner til å jobbe som interimleder i Incepto

Incepto Executive ønsker de beste interimlederne i stallen. Lurer du på om du skal bli interimleder, kan du sjekke ut 5 gode grunner her:

 

1. Tydelig mandat

Du vil få tydelige utfordringer og muligheter å jobbe med – et klart mandat for oppgaven

2. Variasjon og bygge kompetanse

Mulighet til å gå inn i ulike bransjer, roller, utfordringer gir verdifull erfaring og kompetanse, som du igjen vil få nytte og glede av i nye oppdrag senere.

3. Bygge kompetanse og nettverk

Du vil bygge verdifull forretningsmessig erfaring, og har fine muligheter for å bygge verdifullt nettverk i og mellom oppdrag.

4. Fleksibilitet

Du har fleksibilitet på hvilke type oppdrag du vil jobbe med, og du har fleksibilitet i hvordan du legger opp egen arbeidshverdag. Du er din egen sjef i eget selskap, og kan utvikle det som du vil. Du har også fleksibilitet til å ta en lengre ferie mellom oppdrag hvis du ønsker det.

5. Gode betingelser

Interimleder rollen kan være krevende og hektisk over flere måneder, og lønn og eventuell annen kompensasjon er ofte god. Vi har et profesjonelt onboardings-program som sørger for at du kommer godt inn i jobben fra dag 1 i rollen som interimleder.

 

Motta vårt nyhetsbrev

 

Ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn

Utnytter lederen kompetansen rundt seg godt nok?

Kompetanse er bedriftens viktigste gull. Uten kompetent arbeidskraft, er det heller ikke noe fremtid for en bedrift. Hvordan lederen forvalter kompetansekraften som finnes i bedriften, er veldig forskjellig. Kunsten som leder er å få mest mulig ut av sine ansatte – og samtidig gi dem en følelse av å være verdifulle for bedriften.

 

Hvor mange ganger har du ikke hørt andre klage over sjefen sin. «Hun ser meg ikke», «jeg får ikke brukt evnene mine nok», «jeg gjør bare meningsløse oppgaver», «jeg vil ha mer ansvar». Dette er dessverre helt vanlige klagefraser å høre.
En god leder ser sine ansatte. Verdien de har, og kompetansen som kan brukes, er lederens ansvar å løfte frem.

Et godt eksempel er Hennig-Olsen is. Her jobber de aktivt med å gi de ansatte følelsen av å bli sett og hørt. De viser at bedriften har behov for alle de ulike personlighetene og kvalitetene hver person har, ved å invitere til forbedringsforlag og medvirkning. Ulikhet = verdi. Isfabrikken har vunnet priser for inkludering og mangfold, og for å få frem det beste i sine ansatte.

Å føle seg verdifull på jobben, er det som gjør at folk trives. Når ansatte trives, yter de bedre. Når de yter bedre, skapes det mer verdi for bedriften. Regnestykket er enkelt. Men også så vanskelig i en travel hverdag med presset tidsskjema og møter.

Som leder i en bedrift, er det din oppgave å få de ansatte til å samspille. Før i tiden ble det gjort med pisk. Nå med teambuilding. Skal dagens leder skape merverdi for bedriften, må det investeres i den beste kapitalen som finnes i bedriften – menneskene.

Trenger bedriften din krefter utenfra til å lede en periode, hjelper vi i Incepto Executive deg gjerne med å finne den riktige interimlederen for oppdraget!

 

 

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

Hva gjør egentlig en interimleder?

Det er flere grunner til at det kan være smart å sette inn en interimleder. Om bedriften møter utfordringer, og må gjøre en endring, om lederen trenger hjelp til å få i gang eller implementere en prosess, bedriften har behov for en spesifikk kompetanse i en periode, eller at bedriften plutselig står uten leder.

Interimlederen kommer inn på et beleilig tidspunkt, trekker i de rette trådene for å få til en fruktbar prosess og trekker seg tilbake når oppdraget er utført. Interimlederen etterlater seg da et motivert team, og en arbeidspakke bedriften kan bruke for å opprettholde de endringene som er gjort, eller for å holde bedriften stabil – om det var det som var målet.

Incepto Executive hjelper deg og bedriften din med å finne den riktige interimlederen, enten det er for å erstatte en CFO for en periode før ansettelse av ny, eller om målet er å finne ut hvordan bedriften kan gjøre det bedre.

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn